Handlingsplan mot alkohol, droger och tobak 2017-2018

En grundförutsättning för att kunna genomföra sina studier på ett tillfredsställande sätt är att skolan arbetar aktivt för att öka trivseln och elevtryggheten och förhindra risk för avbrott från studierna på grund av missbruk av droger/alkohol.

Stockholms hotell och restaurangskola ska arbeta för att vara en drogfri skola. Det gäller såväl för elever och personal som för besökare.

Denna handlingsplan riktar sig vid misstanke om missbruk, försäljning av alkohol/droger eller alkohol/droginnehav hos elever på skolan. Då eleven gör APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag ska eleven dessutom följa företagets policy.

Förebyggande åtgärder:

 • Elevhälsoteamet informerar personalen om handlingsplanen vid läsårets början och gör en power point som stöd för mentorerna när de i sin tur ska informerar eleverna vid ett klassråd.

 • Mentorerna ska under föräldrakvällen informera föräldrar till elever i åk 1 om att skolan har denna handlingsplan. Handlingsplanen och andra styrdokument finns på skolans hemsida.

 • Fortlöpande utbildning ges till elever inom undervisningen, bl.a. i samband med kurser i servering och naturkunskap.

 • Vi samarbetar med närpolisen och Maria Ungdomsmottagning.

 • Skolan har en uppsökande verksamhet med två skolvärdar.

 • Alla elever i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskan. Alla som vill kan få stöd av skolsköterskan för att sluta röka.

 • Skolledning, elevhälsoteamet och mentorer uppmärksammar elever i behov av stöd samt har en regelbunden frånvarouppföljning.

 • Resultatet av brukarenkäten[1] och Stockholmsenkäten[2] i åk 2 är en grund för vårt arbete att öka elevtryggheten på skolan.

 • Flera i personalen har gått Stockholm Stads cannabisprogram.

 

Förebyggande åtgärder i samarbete med polisen

I syfte att förebygga brott kan Polisen med narkotikahundar göra ett eftersök av narkotika på skolan. Detta för att underlätta skolans mål att vara en drogfri plats fri från narkotika. Syftet med söket är inte att upptäcka brott, utan att förebygga. Tanken är alltså att risken för att Polisens hundar upptäcker eventuell förvarad narkotika skall avskräcka elever att hantera narkotika på skolan.

 • Eftersöket sker på skolledningens initiativ.
 • Eftersöket sker under tid då eleverna inte vistas i skolans lokaler.

Beslut om förundersökning och husrannsakan i exempelvis ett elevskåp kan bli aktuellt vid brottsförebyggande eftersök om hundarna markerar och hundförarna gör bedömningen att misstankegraden når skälig misstanke om narkotikabrott.

Åtgärder vid upptäckt eller misstanke om bruk/missbruk:

Alla som arbetar i skolan har en skyldighet att vid upptäckt av eller vid misstanke om missbruk rapportera detta till skolledningen eller elevhälsoteamet. Anhöriga och vänner kan också påtala misstanke och oro till oss.

Påverkade elever ska uppmärksammas och kallas till samtal med rektor och/eller personal från elevhälsoteamet, samt skickas hem. För omyndig elev skall vårdnadshavare kontaktas samma dag före hemgång. Kontakt med Maria ungdomsmottagning kan tas samma dag beroende på grad av påverkan.

När en misstanke uppstår att en omyndig elev missbrukar alkohol och/eller droger kallas eleven till samtal med rektor och personal från elevhälsoteamet. Kontakt med vårdnadshavare tas först efter att eleven haft möjlighet att själv prata med vårdnadshavaren. Skolan upprättar i samråd med elev och  vårdnadshavare en handlingsplan.

 • Om eleven inte medverkar till drogtest kan misstanken kvarstå. Skolan kan göra en anmälan till socialtjänsten enligt SOL 14 kap 1§. Eleven kan stängas av från undervisningen tills drogfrihet kan uppvisas enligt Skollagen 5 kap 17 § .

 • Om drogtestet visar positivt och eleven deltar i fortsatt behandling bör eleven ges möjlighet att kunna fullfölja sina studier.

 • Om drogtestet är negativt skall en uppföljning ske på lämpligt sätt inom en månad.

 • Vid alkoholmissbruk görs uppföljning på motsvarande sätt.

För myndig elev gäller samma rutiner som ovan. En myndig elevs föräldrar får inte kontaktas utan elevens medgivande.

Åtgärder vid misstanke eller kännedom om försäljning eller innehav av alkohol eller droger:

Skolans personal beslagtar allt innehav av alkohol, droger och ev. tillbehör inom skolans område. Rektor har rätt att öppna elevskåp. Skolledningen gör en polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten enligt SOL 14 kap 1§.

Vid misstanke om langning eller försäljning alkohol eller droger inom skolans område gör skolledningen en polisanmälan.

Omyndig elevs vårdnadshavare kontaktas samma dag.

Elev som ertappats med innehav eller försäljning av alkohol eller droger skall stängas av från skolan under högst två veckor i avvaktan på utredning enligt Skollagen 5 kap 17 §. Skolledningen gör en polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten enligt SOL 14 kap 1§.

Kännetecken:

En person som rökt cannabis (hasch och marijuana) kan bli avslappnad, pratsam och skratta mycket eller bli sömnig och tyst. Även ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani förekommer. Förhöjd puls, muntorrhet, röda ögon och ökad hunger kan också vara tecken. Detta i kombination med hög skolfrånvaro samt försämrade skolresultat kan vara tecken på att en ungdom använder droger.

Rökförbud gäller inom skolans område:

Skolan bedriver restaurangverksamhet och våra elever arbetar med livsmedel och måste följa livsmedelslagen och därmed skolans hygienföreskrifter. Det är förbjudet att vistas utomhus i yrkeskläder. Skolpersonal som ser att en elev röker i yrkeskläder ska meddela ansvarig produktionslärare. Eleven har förverkat sin rätt att delta i den fortsatta produktionslektionen.

Rökförbudet omfattar cigaretter, e-cigaretter, snus och jämförbara produkter.

Skolledning/Elevhälsoteam:

Annika Ingenström, rektor                       073-962 16 51

Anna Örjebo, rektor                                 076 129 34 18

Anna Gårdal Paulrud, kurator                  076 825 32 75

Sousana Nikolaidou, kurator                    076 825 12 94

Malin Wendt, skolsköterska                    076 825 20 11

 

Lagstiftning:

Tobakslagen 12 § förbjuder försäljning av tobaksvaror till den som är under 18 år. Det är dessutom förbjudet att röka på offentliga platser såsom skolområden, enligt 2 §.

Alkohollagen 3 kap 8 § förbjuder servering (på krog/restaurang) av alkoholhaltiga drycker till den som är under 18 år och försäljning (på Systembolaget) av alkoholhaltiga drycker till den som är under 20 år.

Narkotikastrafflagen 1 § anger att all hantering av narkotika är brottsligt. Det är brottsligt att överlämna, framställa, förvara, anskaffa, erbjuda, sälja, smuggla, inneha och bruka narkotika. Att inneha eller bruka en mycket liten mängd bedöms vara ett ringa brott och straffas med böter, grova brott kan leda till flera år i fängelse.

Övriga resurser:

SOS, ring 112

Polis, ring 114 14

Maria Ungdomsmottagning, akut ring 08–123 47 410

Maria Ungdomsmottagning, dagtid ring 08–508 437 10

Användbara hemsidor:

www.mariaungdom.nu

www.dopingjouren.se

www.drugsmart.com

www.cannabishjälpen.se

Uppdaterad 2017-08-21 av Skolledning/Elevhälsoteam. Kurator har förankrat planen med Elevrådet och Skolledningen med SVG  2017-08-29.

Skolans samarbete med polisen framgår av skolans ordningsregler som förankrats med eleverna vid skolstart och vårdnadshavare har informerats vid föräldrakväll för åk 1.

 

[1] Omfattar områdena Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande, Utbildningsval framtida

arbetsliv och Helhetsomdöme.

[2] Kartlägger drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer.

 

Dela: