Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Rutiner för hantering i ärenden i samband med kränkande behandling
mellan elev – personal/elev på Stockholms hotell- och restaurangskola.

Vi vill att du som elev ska få ett respektfullt bemötande under din utbildningstid hos oss.
Vi vill främja alla elevers och personalens lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder samt att
förebygga/förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.
Om du som elev blir utsatt för någon form av kränkande behandling mellan elev-personal
eller elev-elev kan du framföra det på följande sätt:

1. Tala med någon vuxen som du känner dig trygg med som i sin tur för det vidare till skolledningen.
2. Samtal med skolledningen och berörd personal/elev. Vårdnadshavare för omyndiga elever informeras.
3. Lämna gärna in ett skriftligt dokument på klagomål.

Styrdokument:

Formulär klagomål

Handlingsplan alkohol droger tobak 2017-2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018